Hartenkrant

Bezoekers op: 21 - 02 - 2023

2.530 BEZOEKERS SINDS 23 JAN. 2012 

4.412 PAGEVIEWS SINDS 23 JAN. 2012 

digitale hartenkrant  nr1

Dit is de allereerste digitale Hartenkrant
https://hartenkrant.jouwweb.nl/ 

digital hearth paper Nr.01

This is the very first digital heart newspaper
https://hartenkrant.jouwweb.nl/ 

Uitgave van de allereerste digitale HARTENKRANT was op 23 Januari 2012

Het was feitelijk de opvolger van de allereerste papieren Hartenkrant die ik heb willen laten drukken bij Drukkerij Dijkman in Diemen 

2.291 BEZOEKERS SINDS 23 JAN. 2012 

4.065 PAGEVIEWS SINDS 23 JAN. 2012

iemen. De drukkerij van puzzelboekjes en het destijds gratis krantje DE METRO.

Deze eerste papieren Hartenkrant had ik uitgegeven met de bijdrage van  internationale kunstenaars uit Nederland, Frankrijk, Polen, Griekenland en Zwitserland 

The very first digital HEART NEWSPAPER was published on January 23, 2012

It was in fact the successor to the very first paper Hartenkrant that I wanted to have printed at Drukkerij Dijkman in Diemen. The printing house of puzzle books and the then free newspaper DE METRO.

I had published this first paper Hartenkrant with the contribution of international artists from the Netherlands, France, Poland, Greece and Swis

 

 

 

Het ontstaan van de hartenkrant.

Het idee van een hartenkrant is ooit ontstaan in 2003

door een gebroken hart.

The origin of the heart newspaper.

The idea of a heart newspaper originated in 2003

of a broken heart.

 allereerste papieren hartenkrant uit 2003

 first paper heart newspaper from 2003

JE KUNT MEER ZIEN VAN DEZE POPPENSPELER WANNEER JE DRUKT OP DE AFBEELDING

YOU CAN SEE MORE OF THIS PUPPET PLAYER WHEN YOU CLICK THE PHOTO

Dood violist Nello betekent einde zigeunerorkest Tata Mirando
ARNHEM - Dubbel verdriet bij Adolf Weis,de fameuze leider van het in Arnhem gevestigde zigeunerorkest Tata Mirando.
De dood van zijn 40-jarige kleinzoon Nello, afgelopen zaterdag,stort hem en zijn familie niet alleen in peilloos verdriet,
maar betekent ook het einde van het orkest. De Gelderlander: 06-02-2018 Nello was de eerste violist van het concert. Voor hem is er geen vervanger, zegt Weis, die door zijn familie Tata wordt genoemd.. Dat topviolist Nello Járóka Weis Mirando hartpatiënt was, wist iedereen wel. Maar dat hij zo jong aan zijn ziekte zou overlijden, is een grote klap. Nello overleed toen hij even lag te rusten. Hij laat een vrouw en twee kinderen na. Hij wordt donderdag naar begraafplaats Moscowa gereden in een koets met twee witte paarden. Hij wordt geplaatst in het graf waarin zijn oma Leida al ligt en waarin Tata later ook komt. ,,Waarschijnlijk wordt de Steenstraat afgezet’’, zegt Tata. Er worden immers veel Sinti uit Hongarije verwacht. 

 

Het bericht van overlijden raakte Hans, ook nog een paar jaar later. Nello de zigeunerviolist leerde ik kennen toen ik ze wilde fotograferen. Hij had

Bij een hart is de klank ook van een heel groot belang

With a heart the sound is also very important

Mijn zeer grote liefde voor zigeunermuziek bleek afkomstig te zijn van het eerste liefdesvriendje van mijn moeder. Hier kwam ik achter toen ik naar hem op zoek ging in verband met een filmpje dat ik over mijn vader maakte. Dolf wees mij op de Taraf De Haidouks en gaf me bij onze eerste ontmoeting een cd van hun cadeau

My great love for gypsy music turned out to come from my mother's first love boyfriend. I found this out when I went looking for him in connection with a video I made about my father. Dolf pointed me to the Taraf De Haidouks and gave me a CD of their gift when we first met

Lees ook:  "HET GEBROKEN HART"

(RIJSWIJK JULI 2020) 

KLIK OP HET ONDERSTAANDE HART.

Read also: "THE  BROKEN HEART"

(RIJSWIJK JULY 2020)

CLICK ON THE HEART BELOW.

een bijzondere uitvoering van een eenvoudig beginnend muziekstuk dat een zeer aanstekelijk effect kan hebben.

a special performance of a simple beginning piece of music that can have a very infectious effect.

Vaak denken we ons voornamelijk uit te drukken door middel van woorden. Niets blijkt minder waar te zijn en slechts 7% zeggen wij feitelijk maar met woorden.

Op zoek naar de betekenis van het woord liefde

Op de lagere school vroeg ik al mensen om hun definitie van het woord liefde. Dat is dus heel erg moeilijk. Bij het uitgeven van een hartenkrant was ik natuurlijk ook bezig over de vraag: Wat is liefde?:

Is er altijd liefde in de mens?

Is there always love in man?

Nee, natuurlijk niet! Het is misschien vaak een streven, maar niet een realiteit. Mensen voeren een gevecht in het leven. Een gevecht om te kunnen leven of soms om te kunnen overleven. We krijgen allemaal voorbeelden die we tot ons hebben genomen. Wanneer je opgroeit in een tijd van grote rijkdom is dat heel anders dan het opgroeien in grote armoede. De beeldvorming van de mens laat zien hoe hij zijn strijd kan doorstaan. Word ik er gelukkig van of juist ongelukkig? En wat is die grote zoektocht naar geluk eigenlijk? Moeten we eigenlijk wel bewust op zoek gaan naar dit geluk? Of kunnen we beter gaan accepteren dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend zal zijn en dat mensen het heel erg vaak oneens met elkaar zullen zijn? Er worden bijzondere verhalen verteld in het leven. En dat gebeurd werkelijk al vele vele eeuwen. Ja, zelfs verhalen die duizenden jaren kunnen overleven. Het is dus raadzaam om werkelijk waardevolle verhalen goed tot je op te nemen en zeker niet te negeren, want natuurlijk hebben we allemaal geloof, hoop en liefde nodig om uiteindelijk ook zelf waardevol te kunnen zijn.

No of course not! It may be a pursuit, but not a reality. People carry a fight in life. A battle to live or sometimes to survive. We all get examples that we have taken to us. When you grow up in a time of great wealth, it is very different from growing up in great poverty. The imaging of man shows how he can withstand his struggle. Am I happily or unhappy? And what is that big search for happiness actually? Should we actually be aware of this happiness? Or can we better accept that it will not all be so self-evident and that people will be very often disagree with each other? Special stories are told in life. And that has been true for many centuries. Yes, even stories that can survive for thousands of years. It is therefore advisable to include really valuable stories well to you and certainly not to ignore, because of course we all need faith, hope and love to ultimately be self-worthy.

Het hart is als de motor die ons voort beweegt

The heart that let us move


Laat je hart spreken

Let speak by heart


Een kloppend hart dat ieder mens beweegt en laat ademen.

Zonder een hart kunnen we niet.

 

Woorden van een oudere professor uit Nederland:

De mens is geen natuurwezen. Hij wordt niet geleid door trefzekere instincten, want alle instinct bij hem is met rede doortrokken. (zij het helaas vaak in onvoldoende mate) Daarom is zijn handelen nooit alleen maar natuur. Vrijwel alles moet hij "leren" en alles wat geleerd wordt is kunst.  professor H.M.M. Fortmann (1912-1970)

WORDS FROM AN OLDER PROFESSOR FROM THE NETHERLANDS:

Man is not a natural being. He is not led by surefire instincts, because all instinct is permeated with reason with him. (though unfortunately often insufficient)

Therefore, his actions never just nature. Almost everything he must "learn" and everything learned is art.

Professor H.M.M. Fortmann (1912-1970)

Mensen vertellen een verhaal en dat verhaal heeft 4 basiselementen 

 1. VERMAAK
 2. HERKENNING
 3. DE DROOM
 4. SENSATIE

Human will tell a story and that story is incloud 4 basic elements. 

 1. ENTERTAINMENT
 2. RECOGNITION
 3. THE DREAM
 4. SENSATION

De mens kreeg gereedschap:

 1. KUNST
 2. TONEEL
 3. MUZIEK
 4. DANS

The human got tools:

 1. ART
 2. THEATRE
 3. MUSIC
 4. DANCE

 

Hans de Groot

Phone and Email +31(0)6-42233166 stichtingbando@gmail.com 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb